Beleidsverklaring

 1. Callens oefent een volledige waaier van activiteiten uit binnen het domein van industriële procestemperatuur: de engineering, verkoop, verhuur, installatie en service van warmte-, koel-, en luchttechnische installaties voor de procesindustrie.”
 1. Callens stelt veiligheid als prioriteit en waakt over alle welzijnsaspecten binnen zijn organisatie. Geen enkele job of taak is zo belangrijk dat onveilig gewerkt mag worden!
 1. Callens stelt de goede kwaliteit van alle geleverde producten en diensten als vanzelfsprekend.
 1. Callens verbindt zich ertoe de nodige kennis en ervaring te borgen, er steeds voor te zorgen dat de relevante huidige wetgeving en normen worden nageleefd die nodig zijn om een continue verbetering na te streven, dit door opleiding, herhaaldelijke communicatie …
 1. Callens heeft een milieubeleid dat vastgelegd is en heeft hiervoor een milieumanagementsysteem. De milieubeleidsverklaring is een bijlage aan deze beleidsverklaring. Als gevolg van het kenbaar maken en het verduidelijken van dit beleid aan onze medewerkers, beogen wij:
 • de zorg voor de veiligheid en het welzijn van de werknemers en derden
 • het voorkomen van elk ongeval en het melden van bijna-ongevallen
 • het voorkomen van materiële schade
 • het zoveel mogelijk beperken van milieuschade (zie ook in milieubeleidsverklaring)
 1. De zaakvoerder, hierin bijgestaan door het management van Callens, steunt in hoofde van zijn autoriteit elke actie die ertoe bijdraagt hoger vermelde bedrijfsdoelstellingen te verwezenlijken. Deze vloeien voort uit onze visie/missie en strategie (zie DOC035A) Hij zal dan ook alles in dienst stellen om dit beleid zo goed mogelijk in de praktijk om te zetten.
 1. Er werd een HSQE Director aangesteld binnen de organisatie die toezicht dient te houden op de daadwerkelijke toepassing en uitvoering van alle ingevoerde zorgsystemen. Hierbij streeft Callens naar een continue verbetering in alle aspecten.
 1. De praktische verwezenlijking van dit beleid vereist een synergie, dynamiek en solidaire en collectieve inzet van zowel het management, het leidinggevend personeel als het voltallig uitvoerend personeel van Callens.
 1. Via concrete doelstellingen, periodieke beoordelingen door het management en leidinggevenden, diverse relevante opleidingen, wil Callens de kwaliteit van zijn beleid zowel intern als extern continu te verbeteren door o.a. het uitvoeren en inplannen van opleidingen, sensibilisering, toolbox-meetings, LMRA’s en werfinspecties.

 

Deze doelstelling is kenbaar gemaakt aan het personeel d.m.v. toolboxmeetings en/of rondschrijven. De beleidsverklaring wordt kenbaar gemaakt en besproken tijdens het onthaal van elke nieuw aangeworven medewerker.

 

Waregem, 08/02/2022

Windy Moerman, Afgevaardigd bestuurder Callens

 

Bijlage - Milieubeleidsverklaring

Callens wenst zijn ecologische voetafdruk te beperken door de nodige maatregelen te nemen binnen de activiteiten (BEN-kantoor), producten en diensten van de onderneming.

Callens verbindt zich ertoe om te voldoen aan alle wettelijke vereisten en wenst zijn doelstellingen te bereiken door o.a.:

 • Het papierverbruik te reduceren door minder te printen en vooral door de verdere digitalisering van de onderneming
 • CO2-emissies te reduceren, vooral bij verplaatsingen: door investeringen in het wagenpark, elektrische fietsen en fietsleasing
 • Het stadswaterverbruik te beperken door regenwater te gebruiken op alle locaties waar geen drinkwater noodzakelijk is
 • Vervuiling te voorkomen en ecosystemen en de biodiversiteit te beperken door het beperkte gebruik van chemicaliën en het gebruik van minder schadelijke chemicaliën.
 • Het voldoen aan de geldende wetgeving bij het plaatsen van de installaties (bv. NOx-emissies in rookgassen beperken investeringen in emissiebeperkende maatregelen stimuleren)
 • Het rendement van de installaties bij klanten te onderzoeken en het gebruik van energierecuperatiesystemen te stimuleren.
 • De sensibilisering van leveranciers.

 

Callens wenst continu te verbeteren door het milieumanagementsysteem te implementeren en te onderhouden, door doelstellingen te definiëren en door de vooropgestelde KPI’s op te volgen.